Algemene voorwaarden

Laatste update: 29-07-2023

Algemene voorwaarden van: Branding Value gevestigd en kantoorhoudende te 5388 XJ, Nistelrode aan ‘t Broek 10.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Branding Value – BTW nummer 246431623B01.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Branding Value en een opdrachtgever waarop Branding Value deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Branding Value voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.  

2. De door Branding Value gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Branding Value is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.  

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.  

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:− de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst


5.1 Branding Value zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Branding Value het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Branding Value aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Branding Value is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Branding Value is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Branding Value kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Branding Value op een tijdelijke internet locatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Branding Value, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Branding Value kan er ook voor kiezen om €40 per dag aan extra kosten in rekening te brengen als er sprake is van overschrijding van de levertijd door de opdrachtgever.

6.4 Branding Value is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Branding Value van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Branding Value vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Branding Value niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Branding Value verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Branding Value, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Branding Value hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Branding Value gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Branding Value behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Branding Value bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Branding Value op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Branding Value of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Branding Value.

8.2 Branding Value is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Branding Value niet aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van Branding Value voor enige andere vorm van schade is ook uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Branding Value. Indien de reclame gegrond is zal Branding Value deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Branding Value binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Branding Value naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na het voldoen van de aanbetaling van de opdrachtgever krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Branding Value en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Branding Value volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 50% van het totale bedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Branding Value de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever en Branding Value kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Branding Value niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Branding Value een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Branding Value overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Branding Value een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 50,00, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Branding Value bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.1 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.2 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Branding Value zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Branding Value.

13.2 Wanneer Branding Value bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze hostingprovider stelt. Branding Value is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de hostingprovider in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Branding Value zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Branding Value is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Branding Value zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing